Technológia úpravy vody

 

technologieSrdcom každého verejného kúpaliska alebo bazénu je strojovňa a v nej umiestnené technologické celky pre úpravu vody. Návštevníci kúpaliska o nej mnohokrát ani nevedia, napriek tomu na nej do značnej miery závisí spokojnosť kúpajúcich sa a ich dobrý pocit z osvieženia v kvalitne upravenej, čistej vode. Na kvalitu vody v bazéne má úplne zásadný vplyv niekoľko na sebe viac či menej nezávislých faktorov, ktoré sú ako vonkajšieho charakteru, tak technologickej povahy. Vonkajšie okolnosti môže prevádzkovateľ kúpaliska ovplyvňovať len do určitej miery,  okrem toho niektoré negatívne vplyvy na kvalitu vody v bazéne sú paradoxne naopak žiaduce a prinášajú zisk (návštevnosť bazéna). Práve preto je správne naprojektovaná, dobre nadimenzovaná a riadne fungujúca technológia  veľmi dôležitá, spolu s použitím kvalitných chemikálií predstavuje rozhodujúci faktor pri riešení náročnej úlohy trvale udržiavať vodu v bazéne hygienicky nezávadnú, úplne vyhovujúcu príslušným normám a tiež príjemnú pre kúpanie ako opticky, tak pocitovo.

Medzi zásadné vonkajšie vplyvy ovplyvňujúce kvalitu bazénovej vody :

  • počasie (teplota vzduchu, zrážky, vietor)
  • návštevnosť bazéna (počet kúpajúcich sa za deň)
  • dodržiavanie hygienických pravidiel kúpanie (osprchovanie sa pred vstupom do bazéna)
  • množstvo bazénových atrakcií (vírenie, okysličovanie vody)
  • pravidelné čistenie bazéna (bazénový vysávač)

Hlavné technologické faktory ovplyvňujúce kvalitu vody:

  • kvalita napúšťací vody (demineralizácia, pH)
  • kvalita cirkulácie vody v bazéne (hydraulika bazéna, čerpadlá)
  • účinnosť filtrácie (pranie filtrov)
  • kontinuálne dávkovanie chemikálií (dezinfekcia, úprava pH, vločkovanie)
  • účinnosť používaných chemikálií (plynný chlór, moderné vločkovača)

Vonkajšie vplyvy

Pri vonkajších kúpaliskách je alfou a omegou počasie. Ovplyvňuje nielen návštevnosť kúpaliska a potrebu ľudí osviežiť sa, ale má pomerne veľký vplyv na účinnosť dezinfekcie v bazénovej vode, spotrebu chemikálií a vôbec správanie mikroorganizmov, ktoré sú vždy vo vode v určitej miere zastúpené. Pri mimoriadne vysokých teplotách vzduchu dochádza k ohrievaniu povrchových partií vody v bazéne, čo je ideálne prostredie pre množenie mikroorganizmov, ktoré môže viesť k nárastu úhlavného nepriateľa každého majiteľa bazénu, vodných rias. V horúcich dňoch sa zároveň veľmi pravdepodobne zvýši návštevnosť, a teda narastie hygienické zaťaženie bazéna. Dôsledným dodržiavaním hygienických pravidiel u návštevníkov verejných bazénov, najmä osprchovaním sa pred vstupom do bazéna, je však možné podstatne znížiť množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa dostávajú do vody v bazéne, čo samozrejme platí aj pri vnútorných bazénoch. Každopádne, vyššia teplota vody a množstvo kúpajúcich sa negatívne ovplyvňujú kvalitu bazénovej vody ako z hľadiska nárastu bakteriálneho znečistenia, tak aj zvýšením pH. Z toho jasne vyplýva potreba zvýšiť výkon technológie, dochádza k vyššej spotrebe chemikálií, hlavne dezinfekcie, prípadne algicidných látok. Hodnota pH vody potom pomerne citlivo reaguje na počasie, pri výrazných zmenách teplôt sa pH vody znižuje, rovnako tak pokles hodnoty pH spôsobujú zrážky ( “kyslý dážď”). Vietor zase podporuje vírenie vody v bazéne, tak ako aj pôsobením bazénových atrakcií dochádza k jej okysličovaniu. Bežné znečistenie, ktoré návštevníci vnášajú do bazéna, napr. z opaľovacích krémov, potom narastá kvôli oxidácii drobných nečistôt, kedy tiež pôsobením slnečného žiarenia dochádza k chemickým reakciám a zhlukovaniu jednotlivých čiastočiek nečistôt. Množstvo bazénových atrakcií teda všeobecne zvyšuje znečistenia bazéna a je nutné s týmto faktom pri navrhovaní technológie počítať. Ani tá najlepšia technológia  však neodstráni všetky znečistenia vzniknuté v bazéne, najmä mechanické nečistoty, ktoré sú príliš ťažké, v dôsledku toho klesajú na dno bazéna, a teda sa nedostanú pomocou cirkulácie vody do filtrov, kde by sa mohli zachytiť, je nutné vyčistiť ručne pomocou kefy a sieťky alebo pomocou automatického bazénového vysávača. Taktiež pravidelné čistenie okraja bazéna špeciálnymi čistiacimi prostriedkami môže výrazne znížiť vnášanie nečistôt do bazéna a zlepšiť kvalitu vody.

Technologické faktory

CerpadlaVzhľadom na skutočnosť, že podľa vyhlášky je nutné vodu v bazéne v závislosti na návštevnosti pravidelne obmieňať a dopĺňať vodou z miestneho zdroja (denne 60 litrov na 1 návštevníka, u krytých bazénov 30 litrov), významnú úlohu hrá kvalita tejto dopúšťanej vody. Ak je napúšťacia voda, napr. zo studne, bohatá na minerály alebo kovy, ako sú železo, mangán a pod., je nutné túto vodu ešte pred vstupom do cirkulácie bazéna upraviť, demineralizovať, zbaviť nežiaducich kovov (odželezňovacia stanica i.), ktoré by mohli v bazéne pôsobiť nevzhľadné a nežiaduce sfarbenie alebo zákaly. Samozrejme, základom každej úspešne fungujúcej technológie úpravy bazénovej vody je správna hydraulika, čiže cirkulácia vody v bazéne. Tú zaručia jedine výkonné a dobre nadimenzované čerpadlá spolu so správne vyprojektovaným potrubným rozvodom. Každý rozvod sa skladá z vetvy sania, ktorá privádza do strojovne vodu z akumulačnej nádrže, kam ich pomocou prepadových žliabkov akumulovaná znečistená voda z bazéna, a z vetvy výtlaku, ktorú prúdi upravená, čistá voda späť do bazéna.Potrubné rozvody by mali byť konštruované tak, aby sa na výtlaku dosiahol vo všetkých častiach bazéna na vstupných tryskách rovnaký tlak. Cirkulácia vody musí byť dostatočná natoľko, aby bol naplnený požiadavkám vyhlášky o verejných bazénoch, ktorá hovorí o rýchlosti cirkulácie napr. pre bazén s hĺbkou 1 m tak, že celý objem bazénu musí raz prejsť technológiou najneskôr za 3,5 hodiny.

FiltryNeoddeliteľnou súčasťou bazénovej technológie je fyzikálno-chemická časť úpravy vody, a síce filtrácia a dezinfekcia, najčastejšie chlorácia. Filtrácia slúži najmä na zachytenie a odstránenie mechanických nečistôt a zrazenín. Pre dobrú funkciu filtrov je rozhodujúca nielen ich náplň (obvykle viac zložiek – piesok rôznej zrnitosti, antracit a pod.), ale aj ich pravidelné čistenie, tzv. pranie filtrov. Na drobné čiastočky nečistôt, ktoré by sa vďaka svojim rozmerom nezachytili vo filtroch, sa používajú špeciálne chemikálie – vločkovač, ktorý tieto drobné čiastočky vyzráža, zhlukne a vytvorí z nich akési vločky, ktoré sú potom ľahko odfiltrovateľné. K dezinfekcii, tj. likvidácia bakteriologického znečistenia vody, sa najčastejšie užíva chlorácia, dezinfekcia vody chlórom, a to buď v plynnej forme, alebo vo forme kvapalnej (chlórnan sodný). Plynný chlór je samozrejme vďaka svojej koncentrácii účinnejší, ale keďže je to veľmi nebezpečný plyn, je nutné pri jeho použití a manipulácii s tlakovými nádobami, v ktorých sa dodáva, dodržiavať zákonom dané bezpečnostné pravidlá. Používanie tlakových chlórových fliaš vyžaduje vybudovanie samostatnej miestnosti, chlórovne, kde sú umiestnené a kde s nimi môže manipulovať iba oprávnená a vyškolená osoba. Samotný odber plynného chlóru prebieha z bezpečnostných dôvodov na vákuovom princípe saním injektoru, ktorým preteká upravovaná voda. Kvapalný chlór čiže chlórnan sa dávkuje pomocou dávkovacích čerpadiel, rovnako tak ako prostriedky na úpravu pH, čo sú luhy alebo kyseliny.

EasypoolsmartwebCelý proces dávkovania chemikálií a ich vplyv na parametre bazénovej vody je nepretržite monitorovaný sondami, vyhodnocovaný a prebieha kontinuálne tak, aby úprava vody bola čo najefektívnejšia, spotreba chemikálií primeraná a nedochádzalo k “prechlórovaniu” alebo nedostatočnej dezinfekcii. Automatické systémy merania, regulácie a dávkovanie chemikálií umožňujú priebežne udržiavať koncentrácie voľného chlóru, hodnoty pH a oxidačno-redukčného potenciálu (redox) na hodnotách vyžadovaných vyhláškou pre verejné bazény. Iné spôsoby chlorácie ako napríklad využitie chlórdioxidu alebo elektrolýzu soľanky nemajú na Slovensku  prílišnú tradíciu a používajú sa minimálne. Alternatívny spôsob dezinfekcie ponúka ozonizácia, dezinfekcia aktívnym kyslíkom, ktorá je využívaná hlavne v aplikáciách s menšími objemami upravovanej vody a tam, kde je extrémne nežiadúce riziko prechlórovania vody (štiepanie v očiach) či vzniku chlórového zápachu napr. pri plávaní dojčiat, u verejných whirlpoolov a v uzavretých priestoroch s nedostatočnou vzduchotechnikou. Chlórový zápach totiž signalizuje prílišný obsah viazaného chlóru vo vode, ktorý vzniká chemickou reakciou chlóru s organickými nečistotami (moč a pod.) A je podstatne horšie odbúrateľný ako chlór voľný. Ako podporný systém na ničenie baktérií v bazénovej vode sa tiež v niektorých inštaláciách užívajú lampy s UV žiarením, ale z hľadiska efektívnosti a tiež z pohľadu nákladov zatiaľ nebol objavený efektívnejší spôsob dezinfekcie, než je použitie chlóru.

Ďalšie informácie o bazénovej technológii nájdete v prezentácii  TU alebo si stiahnite katalóg Jesco TU.
Technologické celky dodané spoločnosťou AWV, s. r. o. zaistia vášmu bazénu bezproblémové a hospodárne riešenie úpravy vody a budú pre vás automaticky, kontinuálne a neúnavne pracovať na udržanie špičkovej kvality vody v bazéne tak, aby bola dôvodom pre vašich zákazníkov sa k vám pravidelne vracať.