Desinfik potravinársky

 

vodaChlórnan sodný (NaCl) je významné oxidačné činidlo, ktoré sa používa okrem iného na dezinfekciu pitnej vody. Jeho baktericídna účinnosť je síce cca päťkrát nižšia ako u kyseliny chlórnej, ktorá vzniká pri zavádzaní plynného chlóru do vody, ale napriek tomu dostatočná pre efektívnu úpravu a dezinfekciu aj väčšieho množstva vody. Vodný roztok chlórnanu je zásaditý (pH> 7) a preto je nutné hodnotu pH upravovanej vody dodatočne znižovať pridávanie kyslých chemikálií, na rozdiel od plynného chlóru, ktorý vo vode reaguje mierne kyslo vďaka vzniku kyseliny chlórnej (HClO). Pri úprave vody sa preto používa vždy kombinácia dvoch chemikálií plynný chlór a lúh alebo chlórnan a kyselina, tak aby výsledná upravená vody mala pokiaľ možno neutrálne pH = 7, pri ktorom je aj účinnosť dezinfekcie najvyššia.

Naša spoločnosť AWV, s. r. o. dodáva kvalitný a čerstvý chlórnan sodný pod obchodným názvom GHC Desinfik od českej spoločnosti GHC Invest na slovenský trh. Pre úpravu pitnej vody sa navyše používa oproti bežnému “technickému” chlórnanu chemikália s vysokou čistotou a bez negatívnych prímesí. Takouto chemikáliou je GHC Desinfik potravinársky spĺňajúci najprísnejšie normy na obsah bromičnanov (max. 30 mg / kg) a chlorečnanov (max. 5,4% aktívneho chlóru). Vďaka používaniu tejto vysoko čistej chemikálie sa do upravovanej pitnej vody nedostávajú vo väčšom množstve rezíduá chemických látok, ktoré môžu negatívne pôsobiť na ľudský organizmus a z ktorých niektoré sú podľa najnovších výskumov karcinogénne.

GHC Desinfik Potravinársky


desinfikpotr
Tekutý, chemicky a mechanicky vysoko čistý prípravok pre účinnú dezinfekciu pitnej alebo bazénovej vody na báze potravinárskeho chlórnanu sodného. Prípravok je atestovaný a schválený pre dezinfekciu pitnej vody podľa vyhlášky č. 409/2005 Zb. “Vyhláška o hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho styku s vodou a na úpravu vody”, podľa prílohy č. 2, časť E, bod č. 3. Vždy je dodávaný čerstvý priamo z výroby, obsahuje 14% až 18% aktívneho chlóru. Prípravok je vhodný pre dávkovanie automatickými dávkovacími čerpadlami. môže sa však dávkovať aj manuálne. Dodávame ho v plastových kanistroch 10 l, 30 l, 60 l alebo v IBC kontajneroch 1.000 l.

GHC Desinfik STABIL Potravinársky

Tekutý, chemicky a mechanicky vysoko čistý stabilizovaný chlórový prípravok pre účinnú dezinfekciu bazénovej vody na báze stabilizovaného potravinárskeho chlórnanu sodného. Prípravok je atestovaný a schválený pre dezinfekciu pitnej vody podľa vyhlášky č. 409/2005 Zb. “Vyhláška o hygienických požiadavkách na výrobky prichádzajúce do priameho styku s vodou a na úpravu vody”, podľa prílohy č. 2, časť E, bod č. 3. Prípravok s obsahom 14% až 18% aktívneho chlóru obsahuje stabilizátor, ktorý spomaľuje vyprchávanie – starnutie aktívneho chlóru a zároveň obmedzuje tvorbu nežiaducich usadenín v automatických dávkovačoch a čerpadlách. Oproti prípravku GHC Desinfik Potravinársky možno stabilizovaný produkt viac ako trojnásobne dlhšie skladovať. Prípravok je vhodný ako pre manuálne dávkovanie tak predovšetkým pre dávkovanie automatickými dávkovacími čerpadlami, ktoré ochraňuje proti zanášaniu a vzniku usadenín. Dodávame ho v plastových kanistroch 10 l, 30 l, 60 l alebo v IBC kontajneroch 1.000 l.

skladchemikaliiVzhľadom na skutočnosť, že preprava chlórnanu sodného spadá do režimu ADR, prevádzame dodávky produktu GHC Desinfik potravinársky predovšetkým vlastnými nákladnými vozidlami vybavenými podľa ADR predpisov, ktorých vodiči sú oprávnení prepravovať nebezpečné chemikálie, majú dlhoročné skúsenosti a sú riadne vyškolení a vybavení pre prípad neočakávanej udalosti. Sme vždy dostatočne zásobení čerstvým produktom priamo od výrobcu, privezieme ho preto na základe vašej aktuálnej objednávky až k dverám vašej strojovne alebo skladu. Spoľahlivo, bezpečne, rýchlo a v požadovanom množstve a kvalite, tak aby ste mohli kontinuálne zabezpečiť chlórovanie vo svojej prevádzke.

Priložené súbory:

Chlornan sódny